Wydatki z programu CSR mogą być ujęte w kosztach ale bez odliczenia podatku VAT

28 mar

Ostatnio zostały wydane interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, 1462-IPPB5.4510.1101.2016.1.BC z dnia 16 marca 2017 r. oraz 1462-IPPP3.4512.974.2016.2.JF z dnia 17 marca 2017 r., dotyczące programu CSR (Corporate Social Responsibility) – czyli Społecznej odpowiedzialności biznesu, odnoszące się do ujmowania w kosztach podatkowych finansowanych przez taki program wydatków oraz do odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur potwierdzających nabycie świadczeń i towarów na potrzeby realizacji takiego programu.

Działania z obszaru CSR to, zgodnie z twierdzeniem organu, dobrowolne zaangażowanie się przedsiębiorstwa w życie lokalnej społeczności. Oznacza to, że działania przedsiębiorstwa nie ograniczają się wyłącznie do mających na celu spełnienie wszystkich prawnych i formalnych wymogów akcji, ale przede wszystkim do zwiększenia inwestycji w zasoby ludzkie, ochronę środowiska oraz relację lokalnej społeczności z danym przedsiębiorstwem, jak również jego otoczeniem.

O tym, że opisane działania służą długotrwałemu interesowi przedsiębiorstwa, nie trzeba nikogo szczególnie długo przekonywać. Takie samo stanowisko przyjął organ wydający interpretację. Uznał, iż społeczna odpowiedzialność biznesu powinna być rozpoznawana jak inwestycja, nie zaś jako zwykły koszt. Argumentował to tym, że w ramach działań z obszaru CSR, przedsiębiorstwo zarządza swoimi relacjami z różnorodnymi interesariuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na trwały sukces przedsiębiorstwa, Organ tym samym podziela stanowisko Komisji Europejskiej w tej kwestii.

Zdaniem Komisji, strategia społecznej odpowiedzialności biznesu prowadzi do trwałego sukcesu przedsiębiorstwa dzięki prowadzeniu dialogu z otoczeniem, uwzględnianiu ochrony środowiska i budowę kapitału społecznego. Zatem CSR może przyczynić się do realizacji celów zdefiniowanych w Strategii Lizbońskiej, które dotyczą także Polski.

Innymi słowy, jest to efektywna strategia zarządzania, która poprzez integrację z lokalną społecznością przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa na poziomie lokalnym jak i globalnym.

Stan faktyczny dotyczył Spółki, która w ramach działań z obszaru CSR, postanowiła wdrożyć program który miał wesprzeć dobroczynne działania pracowników na rzecz lokalnej społeczności. Akcja ta obejmowała przede wszystkim obejmowała projekty remontów np. sal lekcyjnych, korytarzy szkolnych, wyposażenia szkół w materiały pomagające w nauce, ale także m.in. sprzęt sportowy czy rekwizyty dla lokalnej grupy artystycznej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym wymienione przez Spółkę wydatki, zawierające się w m.in. zakupie farb, narzędzi czy rekwizytów, można uznać za tzw. koszty pośrednie, czyli takie które są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do uzyskania przychodu. Tym samym mogą one stanowić koszty uzyskania przychodów skutkiem tego nie znajdują się one w negatywnym katalogu art. 16. 

 

Zgoła inny pogląd Organ miał odnośnie do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur potwierdzających nabycie świadczeń i towarów na potrzeby realizacji takiego programu.

Wydający interpretację uznał, że musi zaistnieć ścisły związek zakupów realizowanych przez przedsiębiorstwo, a charakterem prowadzonej działalności. Związek ten może być bezpośredni, jak i pośredni.

„O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością opodatkowaną można mówić wówczas, gdy nabywane towary lub usługi służą np. dalszej odsprzedaży lub też są niezbędne do wytworzenia towarów lub wykonania usług będących przedmiotem sprzedaży. Bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi, wykonywanymi przez podatnika. Natomiast o związku pośrednim można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa – mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganymi przez podatnika przychodami. Zatem aby wskazać, czy określone zakupy mają związek pośredni z czynnościami opodatkowanymi, musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy między dokonanymi zakupami towarów i usługami a powstaniem obrotu.”

Zatem wystarczającym jest to, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towaru lub usługi, przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej oraz planowanej przez podatnika działalności wynika, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach prowadzenia tej działalności opodatkowanej.

W związku z tym, Organ uznał, że w przedstawionej sprawie, jedynym towarem, na który przysługuje odliczenie podatku naliczonego, będą meble przekazane przez Spółkę na rzecz programu.

W odniesieniu do reszty towarów, Wydający interpretacje wyszedł z założenia, iż wskazany przez Spółkę związek zakupionych towarów z czynnościami opodatkowanymi jest niewystarczający. W jego opinii budowanie więzi z pracownikami, integrowanie załogi, filantropia oraz elementy strategii zarządzania Spółką zakładającej pozytywny wkład w społeczeństwo lokalne nie spełniają ww. przesłanek.

Według Organu przesłanki, którymi swoje działania realizowane w ramach programu Społecznej odpowiedzialności biznesu, są zbyt ogólne, żeby wykazywać ich związek z poziomem sprzedaży mebli przez Spółkę. Nie neguje tego, że wydatki te bez wątpienia wpływają pozytywnie na lokalną społeczność, ale podkreśla, że nie wykazują one ani bezpośredniego, ani pośredniego związku z czynnościami opodatkowanymi Spółki.

Organ zaznaczył także, że prawo do odliczenia podatku naliczonego związane jest wyłącznie ze związkiem z czynnościami opodatkowanymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a wywodzenie prawa do odliczenia podatku naliczonego z ustawy o podatku dochodowym lub ustawy o rachunkowości nie znajduje podstawy prawnej na gruncie podatku VAT.

Wydający interpretację odniósł się także do zasady neutralności podatku VAT. Według niego w rozpatrywanej sprawie zasada neutralności nie zostanie naruszona, ponieważ w jego opinii, ponoszone wydatku nie wykazują związku z czynnościami opodatkowanymi.

Spółka nie zgadza się ze stanowiskiem Organu. Uważa, że niewątpliwie należy uznać związek realizowanego programu z jej opodatkowaną działalnością.

Twierdzi, że pożytki płynące z realizowania działań z obszaru CSR odnoszą się pośrednio do działalności Spółki. Przykładowe korzyści to m.in. to, że przedsiębiorstwo dzięki akcjom realizowanym w ramach programu więcej osób będzie kojarzyło firmę, co przekłada się na zwiększenie zasięgu osób które może dokonać zakupu mebli produkowanych przez Spółkę. Ponadto dzięki takim działaniom Spółka będzie miała możliwość zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników, którzy będą mieli realny i długotrwały wpływ na rozwój firmy.

Wydatki z programu CSR mogą być ujęte w kosztach ale bez odliczenia podatku VAT

Tags: , , ,