Stosowanie pakietu paliwowego zależy od przeznaczenia sprowadzonego paliwa

08 sie

Według orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 11 lipca 2017, sygn. akt I SA/Łd 374/17 (nieprawomocny), nie trzeba stosować pakietu paliwowego, gdy firma sprowadza olej napędowy i produkuje z niego oleje smarowe. W związku z tym opłacenie podatku VAT w ciągu 5 dni również nie jest konieczne.

Wcześniej podobnie orzekł WSA w Szczecinie w wyroku z 17 maja 2017 r., sygn. akt I SA/Sz 262/17.

Z treści obu orzeczeń wynika, że wprowadzony rok temu pakiet paliwowy nie dotyczy wszystkich olejów i paliw sprowadzonych z zagranicy.

Główną zasadą wprowadzonego w sierpniu 2016 r. pakietu paliwowego jest to, że od sprowadzonego z zagranicy paliwa trzeba wpłacić podatek VAT w ciągu 5 dni od momentu wprowadzenia paliwa do kraju. Standardowo podatek ten trzeba zapłacić do 25. dnia kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym podatnik sprzedał towar bądź wykonał usługę.

Pakiet paliwowy obejmuje paliwa silnikowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym. Wśród wymienionych tam paliw silnikowych znajduje się także olej napędowy, a to właśnie te paliwo było sprowadzane przez spółkę, której dotyczy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Firma zajmuje się produkcją olejów oraz preparatów smarowych z oleju napędowego i z tzw. bazowego, który kupowany jest od podmiotu z Niemiec, zastrzegła przy tym, że nie sprzedaje, ani nawet nie oferuje do sprzedaży zakupionego oleju jako paliwa silnikowe. Zakupione oleje przewożone są ze składu podatkowego w Niemczech do składu podatkowego spółki, znajdującego się w Polsce. Wyprodukowany olej smarowy oraz preparaty smarowe spółka sprzedaje następnie do kontrahentów z całej Unii Europejskiej.

Spółka wystąpiła o interpretację indywidualną, w której zapytała czy będzie ciążył na niej obowiązek zapłaty podatku VAT w terminie 5 dni od momentu wprowadzenia paliwa do kraju, zgodnie z art. 103 ust. 5a ustawy o VAT.

Firma uważała, że nie ciąży na niej taki obowiązek. Bowiem zgodnie z treścią art. 103 ust. 5a podatnicy sprowadzający towar z zagranicy będą musieli zastosować pakiet paliwowy, a tym samym zapłacić podatek VAT w ciągu 5 dni od sprowadzenia paliwa, tylko pod warunkiem, że nabywane towary będą paliwami silnikowymi wymienionymi w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej.

Jako, że sam załącznik nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym nie zawiera definicji paliw silnikowych, spółka sięgnęła do definicji takiego paliwa zawartej w art. 86 ust. 2 ustawy o VAT. Zgodnie z taką, za paliwo silnikowe uznany jest taki wyrób energetyczny, który:

  • jest przeznaczony do użycia do napędów silników spalinowych, albo
  • jest oferowany na sprzedaż do napędu silników spalinowych, albo
  • jest używany do napędu silników spalinowych.

Spółka uznała, że zgodnie z powyższym jej produkty nie mogą być uznane za paliwa silnikowe, gdyż nie są przeznaczone, oferowane czy używane do napędu silników spalinowych. Tym samym nie są objęte pakietem paliwowym.

Dyrektor Izby Skarbowej przyznał, że olej bazowy nie jest objęty pakietem. Jednak nie zgodził się co do oleju napędowego. Stwierdził, że to bez znaczenia do czego będzie on wykorzystywany i tak pozostanie paliwem silnikowym. Będzie nim nawet jeżeli wykorzysta się go do produkcji olejów czy preparatów smarowych. Argumentował, że decydująca jest w tym przypadku kwalifikacja towarów, które są przedmiotem nabycia wewnątrzwspólnotowego w momencie powstania obowiązku zapłaty podatku, tj. wprowadzenia tego towaru z terytorium innego kraju do składu podatkowego w Polsce. Nie ma więc znaczenia jego faktyczne przeznaczenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi nie zgodził się z Dyrektorem IS. Sąd stwierdził, że o zaliczeniu oleju napędowego do paliw silnikowych nie decyduje sama potencjalna możliwość jego użycia do napędu silników spalinowych. Wyjaśnił przy tym, że gdyby przyjąć, że ustawodawca chciał objąć pakietem paliwowym nabycie olejów napędowych bez względu na ich przeznaczenie, to posłużyłby się on pojęciem “wyroby akcyzowe”, czy też “wyroby energetyczne”, bądź “oleje napędowe bez względu na ich przeznaczenie”, wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym lub tez pojęciem “paliwa ciekłe” w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne. Takich sformułowań jednak nie ma w ustawie o VAT.

 

Bez wątpienia wyrok WSA zasługuje na aprobatę. Sąd w tej sytuacji ocenił nie znaczenie literalne przepisu tylko cel, w jakim przepis ten został ustanowiony.

 

Korzystne wyroki WSA na pewno cieszą podatników zajmujących się przemysłowym wykorzystaniem paliw. Szeroka interpretacja definicji paliw silnikowych kłóci się z szerokim przemysłowym wykorzystywaniem nie tylko oleju napędowego, ale również innych paliw, np. gazu LPG, wykorzystywanego nie tylko do napędów silników spalinowych, ale również do ogrzewania czy będącego składnikiem kosmetyków w aerozolu.

Doniosłe skutki będą miały dopiero orzeczenia NSA w takich sprawach. Istnieje jednak niebezpieczeństwo wzrostu nadużyć oszustów, którzy w razie korzystnych wyroków będą zapewne próbowali podszywać się pod producentów olejów smarnych. Myślę, że wtedy pakiet paliwowy będzie odpowiednio rozszerzony, co nie jest dobrą informacją dla uczciwych firm zajmujących się taką produkcją.

podatkowcy.pl

Tags: , , , , , , ,