Po 1 marca zmiany w administracji skarbowej

10 lut

Pierwszy marca to dzień wejścia w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawa wprowadza zmiany organizacyjne, zmienione zostaną także zasady prowadzenia kontroli – pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej będą mieli nowe uprawnienia.

Zmiany organizacyjne

Kompetencje Izb Skarbowych, Izb Celnych oraz Urzędów Kontroli Skarbowej przejmą Izby Administracji Skarbowej. Nowa administracja będzie pod nadzorem 16 dyrektorów Izb Administracji Skarbowej, podlegających szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Naczelnicy urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych podlegać będą dyrektorom Izb Administracji Skarbowej.

Kompetencji nie zmienią urzędy skarbowe, nadal będą zajmować się obsługą podatników. Naczelnicy urzędów skarbowych będą odpowiedzialni m.in. za pobór podatków, należności celnych, opłat oraz za zapewnienie podatnikom obsługi i wsparcia w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych w centrach obsługi.

Nową jednostką w strukturze będą urzędy celno-skarbowe, które będą zajmować się m.in. ustalaniem i określaniem podatków, opłat czy obejmowaniem towarów procedurami celnymi. Najważniejszą funkcją nowych urzędów będzie przeprowadzanie kontroli. Od 1 marca obecna kontrola skarbowa przekształci się w kontrolę celno-skarbową, prowadzoną przez nowy organ – naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Nowe zasady prowadzenia kontroli

Kontrole będą prowadzone bez uprzedniego zawiadomienia – nie będzie już powiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Przedsiębiorca dowie się o kontroli w chwili otrzymania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przez urzędnika.

Po 1 marca każdy z naczelników urzędów celno-skarbowych będzie miał możliwość przeprowadzić kontrolę w dowolnym miejscu na terenie kraju, co do tej pory było wyjątkiem od zasady. Zmiana ma pomóc w równomiernym rozłożeniu obciążenia pracą urzędów. Przesłuchania nadal będą odbywać się na terenie województwa na którym przedsiębiorca mieszka.

Kolejna zmiana to dowolność wyboru miejsca prowadzenia kontroli, które to mogą się odbywać w:

  • urzędzie celno-skarbowym,
  • w siedzibie kontrolowanego,
  • w miejscu prowadzenia lub przechowywania ksiąg podatkowych
  • w każdym innym miejscu związanym z prowadzoną przez kontrolowanego działalnością, w tym w lokalu mieszkalnym lub w miejscach, w których mogą się znajdować urządzenia, towary lub dokumenty dotyczące tych urządzeń, towarów lub czynności podlegających kontroli,
  • w innych urzędach obsługujących organy KAS.

Same kontrole mają trwać nie dłużej niż trzy miesiące, aczkolwiek mogą zostać przedłużone po pisemnym zawiadomieniu kontrolowanego podając przyczyny przedłużenia kontroli.

Zmianą korzystną dla kontrolowanego będzie możliwość korekty deklaracji w zakresie objętym tą kontrolą w terminie 14 dni od doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, a także 14 dni od doręczenia wyniku kontroli – dotychczas nie ma możliwości złożenia korekty podczas prowadzenia kontroli.

Kontrola celno-skarbowa zakończy się po doręczeniu sporządzonego na koniec wyniku kontroli. Ma on zawierać:

1) oznaczenie organu;
2) wskazanie kontrolowanego;
3) datę wydania;
4) zakres kontroli celno-skarbowej;
5) informację o stwierdzonych nieprawidłowościach lub ich braku;
6) pouczenie o prawie złożenia korekty deklaracji;
7) podpis naczelnika urzędu celno-skarbowego lub osoby zastępującej naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Kontrolowany nie będzie mógł złożyć zastrzeżeń ani wyjaśnień do przeprowadzonej kontroli. Kontrola celno-skarbowa może przekształcić się w postępowanie podatkowe w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie kontroli, jeżeli kontrolowany nie złożył korekty deklaracji albo organ nie uwzględnił złożonej korekty deklaracji.

Naczelnik urzędu celno-skarbowego, który sporządził wynik kontroli wydaje decyzję dotyczącą kontrolę. Od decyzji naczelnika przysługiwać będzie odwołanie do tego samego organu, co budzi wiele wątpliwości.

Ministerstwo Finansów informowało, że odwołania do tego samego urzędu nie będą rozpatrywane przez urzędników wydających decyzję tylko przez inne osoby, aczkolwiek istnieje ryzyko, że w ramach jednego urzędu uzyskanie zmiany decyzji będzie trudniejsze niż dotychczas.

Zmiany stanowisk, szersze uprawnienia i nowe obowiązki pracowników administracji

Zlikwidowane zostaną dotychczasowe stanowiska – inspektor i komisarz, za to pojawi się podział na pracowników korpusu służby cywilnej Krajowej Administracji Skarbowej oraz umundurowanych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej oraz Służby Celno-Skarbowej będą mieli szerokie uprawnienia pozwalające na żądanie dostępu do akt, ksiąg i dokumentów związanych z przedmiotem kontroli (w tym poufnych), a także dokumentów za okres inny niż objęty kontrolą.

Kontrolerzy uzyskają także prawo wstępu, przebywania i poruszania się na terenie kontrolowanego; legitymowania i ustalania tożsamości osób przebywających na tym terenie, jeśli uznają to za niezbędne na potrzeby kontroli.

Kolejne uprawnienia to możliwość nałożenia zamknięcia urzędowego na m.in. urządzenia, pomieszczenia czy środki przewozowe. A także możliwość zażądania udostępnienia towarów, środków przewozowych, środków łączności i urządzeń technicznych. Zyskają też prawo przeszukania lokali, z użyciem psów oraz urządzeń technicznych, jednak do przeszukania mieszkania potrzebna będzie zgoda prokuratora (w sytuacjach niecierpiących bez zgody prokuratora).
Nowym uprawnieniem, a także obowiązkiem będzie możliwość prowadzenia bez nadzoru prokuratora postępowań przygotowawczych w zakresie kodeksu karnego skarbowego, jak i kodeksu karnego.
Kolejny obowiązek to składanie oświadczeń o swoim stanie majątkowym przez pracowników Krajowej Administracji Skarbowej, nie dotyczy to wyłącznie zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych, obsługowych lub przy sporządzaniu i wydawaniu posiłków. Także dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektor izby administracji skarbowej, naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego, dyrektor Szkoły, dyrektor Centrum oraz ich zastępcy są zobowiązani do składania takich oświadczeń.

Tags: , , ,