Legalna optymalizacja podatkowa

optymalizacja podatkowa

Każdy podatnik ma prawo do tego aby w legalny sposób optymalizować obciążenia podatkowe.

Należy pamiętać aby w działaniach optymalizacyjnych nie pójść zbyt daleko: by nie naruszyć prawa.

Z tego powodu niezwykle ważnym jest to, aby każde działania optymalizacyjne były dokładnie przemyślane i zaplanowane. Jeżeli pamiętasz o podatkach podejmując decyzje biznesowe możesz zaoszczędzić nie tylko pieniądze ale również nerwy. Poniżej tylko jedna z naszych propozycji optymalizacyjnych. Skorzystaj z naszego doświadczenia, zapraszam!

Zespół
Kancelarii Doradcy Podatkowego
Radosława Kowalskiego

Optymalizacja w podatku od nieruchomości

W dniu 13 listopada 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził prezentowaną już wcześniej w orzecznictwie wykładnię, według której (np. NSA w orzeczeniu z 13 stycznia 2010 r., II FSK 750/09; WSA w Warszawie z 8 października 2010 r., III SA/Wa 1336/10) podatek od nieruchomości w części dotyczącej powierzchni wspólnej oraz gruntu powinien być naliczany według proporcji, w jakiej powierzchnia lokalu podatnika stanowiącego odrębną nieruchomość, pozostaje w całkowitej powierzchni użytkowej budynku.
Metoda ma swoje źródło w art. 3 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
W praktyce większość podatników nie korzysta z możliwości jakie daje taka regulacja a nawet pozostając współwłaścicielami nieruchomości zawyżają (lub godzą się na zawyżanie ) zobowiązania w podatku od nieruchomości.
Prawidłowe opodatkowanie (tj. zgodnie z przepisem art. 3 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) może prowadzić do istotnych oszczędności.

Przykład:

Przedmiotem współwłasności jest nieruchomość o łącznej pow. 4.000 m2
Maksymalna wysokość podatku w 2013r. od budynku może wynieść 22,82 zł x 4.000 = 91.280 zł.
Gdyby występowała współwłasność np. dwóch współwłaścicieli i zostałyby wyodrębnione wyodrębniło dwa lokale po 40 m2, wówczas podatek łączny podatek, przypadający na współwłaścicieli, od takiego budynku wyniósłby 3.614,69 zł.
Odpowiednio metoda proporcjonalna ma zastosowanie przy obliczeniu podatku od gruntu.
Z oczywistych względów gminne organy podatkowe są krytycznie nastawiona do takiej wykładni, co nie zmienia faktu, że wykładania taka ma swoje źródło w przepisach prawa a swoje potwierdzenie w orzecznictwie.

Jaka jest nasza rola i jednocześnie propozycja?

Niejeden podatnik przekonał się o tym, iż optymalizacja podatkowa przeprowadzona bez odpowiedniego przygotowania i przewidywania skutków we wszystkich podatkach może spowodować wystąpienie problemów podatkowych, w tym wystąpienie zarzutu pozorności działań i podejmowanie nielegalnych działań optymalizacyjnych.
W związku z powyższym, w etapie pierwszym oferujemy przeprowadzenie analizy Państwa aktualnej sytuacji podatkowej w podatku od nieruchomości i relacji własnościowych dotyczących opodatkowanych nieruchomości.
W ramach etapu drugiego, stanowiącego integralną część całej usługi, przygotowujemy plan przekształceń i proponowanych działań, które umożliwią optymalizację w podatku od nieruchomości.
Ważnym przy tym jest to, że plan przekształceń i działań zawiera również wskazania dotyczące wykorzystania przedmiotowej nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, tak aby nie powodowało to dodatkowych nadmiernych obciążeń fiskalnych.