Ministerstwo Finansów ostrzega przed sztucznym dzieleniem wynagrodzenia pracowników

21 sie

Szef Krajowej Administracji Skarbowej w ostrzeżeniu z 1 sierpnia 2017 r. ostrzega firmy, które sztucznie dzielą wynagrodzenie wypłacane pracownikom na wynagrodzenie podstawowe i wynikające z programów motywacyjnych. Celem takiego działania jest obniżenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych, przy zastosowaniu takiego od części wynagrodzenia nie jest odprowadzany podatek w wysokości 32-proc. PIT, tylko 19-proc. podatek od przychodów z kapitałów pieniężnych.

Szef KAS zapowiada, że w przypadku wykrycia takiego działania fiskus może zastosować klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania, stąd też komunikat ten ma formę ostrzeżenia.

Jak wskazano w komunikacie uwagę na takie praktyki optymalizacyjne zwraca duża liczba wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych z zapytaniem o możliwość zastosowania przepisów o przeciwdziałaniu unikania opodatkowania w sytuacji dotyczącej kreowanych przez pracodawców programów motywacyjnych. O zaopiniowanie takich wniosków do szefa KAS zwraca się dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, gdy ma podejrzenie, że w danym przypadku może mieć zastosowanie klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Jeśli szef KAS potwierdzi, że opisane we wniosku działanie jest w rzeczywistości nastawione wyłącznie na osiągnięcie klauzuli podatkowej, to dyrektor KIS odmawia wydania interpretacji.

Z analizy opiniowanych w tym zakresie przez szefa KAS spraw wynika, że schemat działania często jest bardzo zbliżony i wygląda następująco:

  • Pracodawca przyznaje uczestnikom programu, należącym z reguły do kadry zarządzającej, instrument finansowy (instrument pochodny) w postaci prawa do otrzymania w przyszłości kwoty pieniędzy, której wysokość będzie uzależniona od osiągnięcia przez przedsiębiorstwo np. wybranych wskaźników finansowych, wyników wzrostu sprzedaży, produkcji.
  • Uczestnik programu nabywa tego rodzaju instrument finansowy nieodpłatnie lub za symboliczną opłatą.
  • Po upływie ustalonego okresu, w którym uczestnik programu pozostaje pracownikiem przedsiębiorstwa, następuje rozliczenie instrumentu finansowego – pracownik dostaje wypłatę pieniędzy.

Działanie według takiego schematu może świadczyć o ukierunkowaniu na obniżenie podatku dochodowego od osób fizycznych do 19 proc, dla tej części wynagrodzenia, która podlegałaby opodatkowaniu według stawki 32 proc. PIT – gdyby była wynagrodzeniem ze stosunku pracy. Resort ostrzega, że tak uzyskana korzyść podatkowa może zostać uznana za sprzeczną z celem ustawy o PIT.

W komunikacie wskazane zostało, że cechą charakterystyczną wskazanych wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej jest to, że zredagowane są zgodnie z podobnym, powtarzającym się schematem zarówno opisu działania programu motywacyjnego, jak i stawianych pytań dotyczących zastosowania przepisów ustawy o PIT oraz własnego stanowiska wnioskodawcy. Co według MF wskazuje na możliwość korzystania przez podatników z opracowanych profesjonalnie gotowych schematów działania, których wdrożenie poprzedzane jest rekomendacją uzyskania interpretacji indywidualnej, potwierdzającej możliwość uzyskania domniemanej oszczędności podatkowej.

Dodatkowo szef KAS informuje, że „zajmuje w takich sprawach stanowisko wskazujące na występowanie uzasadnionego przypuszczenia możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania z zastrzeżeniem, że ocena ta następuje na podstawie ogólnego opisu przedstawianego przez zainteresowanego we wniosku o wydanie interpretacji”.

Szef KAS powołał się także na wyrok WSA w Poznaniu z 30 maja 2017 r., sygn. akt I SA/Po 493/17 (nieprawomocny), wskazujący że do przedstawionego schematu działania mogą zostać zastosowane przepisy o klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Oznacza to, że osoby składające wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej, zawierające opisany schemat działania, powinny liczyć się z możliwością odmowy wydania interpretacji przez Dyrektora KIS powołującego wskazaną wyżej argumentację.

 

Jak widać zmiany w administracji podatkowej przynoszą zamierzone skutki, a dowodzi tego najlepiej ten wydany komunikat. Schemat jest prosty – szef KAS zauważa nieprawidłowość, MF reaguje wydając ostrzeżenie o możliwości wykorzystania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, to oznacza, że zastosowanie takiego schematu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem, przedsiębiorcy zazwyczaj tego schematu nie powielają zatem zwiększają się wpływy do budżetu bo nie każdy lubi ryzykować, zwłaszcza w starciu z organami podatkowymi.

 

podatkowcy.pl

Tags: , , , , , , ,