Komornicy są VATowcami

07 mar

Wczorajsza uchwała NSA , zgodna z oczekiwaniami resortu finansów, ale nie korzystna dla komorników.

Sąd uznał, że komornicy nie są organem władzy publicznej, ani nie obsługują tych organów tylko prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą, tym samym powinni naliczać i odprowadzać podatek VAT. Stwierdzenie to miało kluczowe znaczenie dla sprawy.

W uzasadnieniu uchwały (I FPS 8/16) sędzia Bartosz Wojciechowski uznał – „Do komornika sądowego, którego status wynika z ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, ma zastosowanie art. 15 ust. 1 w związku z ustępem 2 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ wykonuje on działalność nie w formie podmiotu prawa publicznego, lecz w formie samodzielnej działalności gospodarczej”.

Oznacza to, że wyłączenie wynikające z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie przysługuje komornikom. Zgodnie z tym przepisem, za podatnika nie uznaje się organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Według NSA komornikom nie przysługuje też wyłączenie zawarte w unijnej dyrektywie o VAT.

Komornicy są VATowcami

Tags: , , , , , , ,